Включить: tamer hosny 3enayya bet7ebk перевод без смс

Слушать Tamer Hosny - 3enayya Bet7ebk

Слушать с настроением композицию под наименованием 3enayya Bet7ebk музыканта Tamer Hosny на сайте музыкальных композиций Artistory.ru, воспроизвести видеотрек музыканта, можно почитать слова.

О песне

Рейтинг: 0

Скачать

Рейтинг: 0
Название композиции: 3enayya Bet7ebk
Музыкант: Tamer Hosny
Длительность mp3: 04:42
Прослушано раз: 243

Текст композиции

a'enaya Bethbak
We Alby Byhbak
We hodny Bydomak
Da Yebaa Eih
Ma'aya We Wahshny
Ba'eed Betohshny
habeeby Tab aoly
Da Yebaa ae
a'enaya Bethbak
We Alby Byhbak
We hodny Bydomak
Da Yebaa Eih
Ma'aya We Wahshny
Ba'eed Betohshny
habeeby Tab aoly
Da Yebaa ae
Ya'ny ae Lamma Kalamy Kollo Yebaa Fe Sertak
Ya'ny ae Lamma Abaa a'aysh Mosh Shayf Gheer
Sortak
Laa We Sootek ya habeeby Mayntashy Ella Esmak

Ya'ny ae Lamma Kalamy Kollo Yebaa Fe Sertak
Ya'ny ae Lamma Abaa a'aysh Mosh Shayf Gheer
Sortak
Laa We Sootek ya habeeby Mayntashy Ella Esmak

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
a'enaya Bethbak
We Alby Byhbak
We hodny Bydomak
Da Yebaa Eih
Ma'aya We Wahshny
Ba'eed Betohshny
habeeby Tab aoly
Da Yebaa ae
Ya'ny ae Kol Lamma Arooh Makan Ashoofak Ganby

Ya'ny ae hobak Wa5dly Alby We Roohy We a'aaly

Laa We a'omry Malaaay Nafsy Ella Wenta Fe
hodny
Ya'ny ae Kol Lamma Arooh Makan Ashoofak Ganby

Ya'ny ae hobak Wa5dly Alby We Roohy We a'aaly

Laa We a'omry Malaaay Nafsy Ella Wenta Fe
hodny
Ya'ny ae Lamma Kalamy Kollo Yebaa Fe Sertak
Ya'ny ae Lamma Abaa a'aysh Mosh Shayf Gheer
Sortak
Laa We Sootek ya habeeby Mayntashy Ella Esmak

Ya'ny ae Kol Lamma Arooh Makan Ashoofak Ganby

Ya'ny ae hobak Wa5dly Alby We Roohy We a'aaly

Laa We a'omry Malaaay Nafsy Ella Wenta Fe
hodny

Также вам могут понравиться другие композиции

Добавить комментарий