Включить: перевод песни адыгэ нысэ унэ идошэ бесплатно

Слушать Неизвестный исполнитель - Адыгэ нысэ унэ идошэ

Слушать мелодичную композицию, которая называется Адыгэ нысэ унэ идошэ музыканта Неизвестный исполнитель на сайте музыкальных композиций Artistory.ru, воспроизвести видеотрек музыканта, можно почитать текст.

О песне

Рейтинг: 0

Скачать

Рейтинг: 0
Название композиции: Адыгэ нысэ унэ идошэ
Музыкант: Неизвестный исполнитель
Длительность mp3: 04:05
Прослушано раз: 444

Текст композиции

Адыгэ нысэ унэ идошэ.

(псалъ. Бахъуэ Бет1ал)

Адыгэ пшынэм щ1ыгур къыпэджэмэ,
Уойрэ, нысэ идошэ,
Бжэ1упэ джэгум къуажэр зэхишэмэ,
Хъуэхъубжьэ усэр псэм зэпидзыжмэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ.

Ей, жи, адыгэ лъахэ,
Ей, жи, си хабзэ дахэ,
Дарий 1эщхьэху,
Къамэ 1эпщэху,
Нэ ф1ыц1э нэху,
Джэгу, умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ.

Хьэзыр 1упэхуу ди щауэ уардэхэм
Уойрэ, нысэ идошэ,
Ди лъэпкъ гурыщ1эр я уэредадэмэ,
Дыгъэр зэхъуапсэр я дыщэидэмэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ.

Ей, жи, адыгэ лъахэ,
Ей, жи, си хабзэ дахэ,
Дарий 1эщхьэху,
Къамэ 1эпщэху,
Нэ ф1ыц1э нэху,
Джэгу, умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ.

Гъатхэм и дахэр лъахэм къырихьэмэ,
Уойрэ, нысэ идошэ,
Бжьыхьэм и бэвыр жьэгум къыдилъхьэмэ,
Къалъхуа Мазэщ1эр и нэмыс щыпкъэмэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ

Ей, жи, адыгэ лъахэ,
Ей, жи, си хабзэ дахэ,
Дарий 1эщхьэху,
Къамэ 1эпщэху,
Нэ ф1ыц1э нэху,
Джэгу, умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ.

И фоужь матэр дадэ икъутэмэ,
Уойрэ, нысэ идошэ,
Пшэплъыфэ 1упэм хуахьыр фоущхьэмэ,
Ф1ыгъуэ къепхъыхыр уэшхыу къытешхэмэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ.

Ей, жи, адыгэ лъахэ,
Ей, жи, си хабзэ дахэ,
Дарий 1эщхьэху,
Къамэ 1эпщэху,
Нэ ф1ыц1э нэху,
Джэгу, умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ.

Добавить комментарий